Intendent Pro
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy www.intendentpro.pl (zwanego dalej: „Serwisem”).
 2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie administratorem danych zbieranych na cele prowadzenia Konta w Serwisie i realizacji Umowy zakupu Produktów jest Dietetyk Medyczny Sp. z o.o. , ul. Wielkokacka 14/49, 81-611 Gdynia, NIP: 5862392242, dalej zwana Firmą.
 3. Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku zakładania Konta w Serwisie oraz zaznaczenie właściwego pola wyboru, Użytkownik dokonuje akceptacji niniejszej Polityki prywatności.
 4.  Firma przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, określonych niniejszą Polityką i Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym dla Użytkownika formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z pózn. zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.), jak i zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO.
 5. Firma przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników i ochrony ich danych osobowych. Firma, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

§ 1 Jak zbieramy dane?

 1. Firma zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością (Konsumenci), zwani dalej łącznie jako Użytkownicy. Dane osobowe przekazane Firmie podawane są mu dobrowolnie, jednak odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości założenia Konta oraz realizacji Umowy.
 2.  Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Serwis jest zgoda Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celu realizacji umowy zawartej na ich żądanie (założenie Konta, zakup Produktu), umożliwienia im korzystania z funkcji Serwisu, a także w celu realizacji umowy o prowadzenie Konta, w celu reakcji na informacje przesłane drogą mailową oraz upoważnienie do przetwarzania danych Użytkowników w celu realizacji przez Serwis jego prawnie usprawiedliwionych celów.
 3. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
  a) rejestracji Konta w Serwisie;
  b) zakupu Produktu
 4. W przypadku rejestracji Konta w Serwisie, Użytkownik podaje jedynie swoje imię, nazwisko i adres e-mail. W przypadku zakupu produktu dodatkowo adres zamieszkania, numer telefonu, dane firmy odbiorcy oraz płatnika.
 5. W celu dostosowania oferty, poprawy funkcji i funkcjonalności Aplikacji gromadzimy i przetwarzamy informacje o sposobie w jaki nasi Użytkownicy korzystają z Usługi. Informacje wykorzystywane są także w celach statystycznych i analitycznych oraz mogą być wykorzystywane do automatycznych procesów dopasowania oferty. Dane zbierane są anonimowo (bez danych osobowych), po wyrażeniu przez użytkownika odpowiedniej zgody.
 6. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Firmę do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Firmy lub osób trzecich drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
 7. Dane Użytkowników będą przechowywane do momentu realizacji umowy zakupu Produktu, wypowiedzenia Umowy prowadzenia Konta lub złożeniu przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy Użytkownik wyrazi skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.
 8. Dane osobowe zarejestrowanych Użytkowników mogą być przekazywane podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, kurierowi.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym profilowania.
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 11. Zgłoszenie przez Użytkownika żądania usunięcia przez Serwis jego danych osobowych, jest równoznaczne z likwidacją Konta oraz usunięciem jego danych osobowych za wyjątkiem przypadków wynikających z przepisów prawa, zezwalających na dalsze przetwarzanie danych osobowych.

 

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

 1. Dane przekazywane przez Użytkowników podczas procesu zakładania Konta będą przetwarzane przez Firmę w celu realizacji zobowiązań Firma wynikających z faktu posiadania przez Użytkownika Konta, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach realizacji Umowy, dostarczenia zakupionego Produktu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, dochodzenia roszczeń Firmy.

 

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer Firmy na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać prezentowane przez Firmę informacje do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie.
 2. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP Użytkowników) są przez Usługodawcę wykorzystywane w celach technicznych. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Serwis używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do treści www.Firma.pl oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja Użytkownika. Wyłączenie cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub uniemożliwi korzystanie z Usług. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z www. Intendentpro.pl przez Użytkowników.
 3. Firma wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  a) cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników;
  b) Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Serwis, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie” przy logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały.
 4. Firma wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 5. Firma wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
  a) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Doubleclick.net (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
  b) popularyzacji Strony Internetowej za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
  c) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: …………..).
 6. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 7. Serwis może gromadzić adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Państwa adres IP jest nam pomocny przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.
 8. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Serwisu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

 

§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia

 1. Dostęp do danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Serwisu mają jedynie osoby uprawnione przez Firmę.
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.
 3. Firma zapewnia Użytkownikom, którzy posiadają konto, modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Serwisie.
 4. Użytkownik ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta w Serwisie. Serwis nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Użytkownika jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem ustalenia nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Zapomniałem hasło”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie. Na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu, zostanie wysłana przez Firma wiadomość e-mail z unikalnym przekierowaniem na Stronę Internetową Serwisu, po wybraniu którego Użytkownik będzie miał możliwość wybrania nowego Hasła.

 

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Firma poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni. Z uwagi na to, że zmiany wymagają zgody obu stron, dotyczą one wniosków o założenie Konta po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do już przekazanych danych zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili zawierania umowy, chyba, że Użytkownik wyrazi odrębnie zgodę na objęcie go nowymi postanowieniami Polityki Prywatności w odniesieniu do wszystkich jego danych przetwarzanych przez Serwis.
 2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@intendentpro.pl
 3. Data ostatniej modyfikacji 27.05.2021

 

Szukasz konkretnej odpowiedzi na Twoje pytanie?

Chętnie pomożemy!

Skontaktuj się z nami