Intendent Pro

Regulamin

Regulamin e-sklepu https://intendentpro.pl

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu www.intendentpro.pl zwanego dalej Serwisem i jest ogólnodostępny pod adresem https://intendentpro.pl oraz do korzystania z usług płatnych Serwisu oraz warunki uczestnictwa w programie partnerskim.

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Właściciel Serwisu ustala niniejszym Regulamin.

Przed założeniem konta w Serwisie www.intendentpro.pl należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

Założenie konta jest równoważne z tym, że Użytkownik:

 • Zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia,
 • Zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem,
 • Zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w Regulaminie.

§1. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem www. intendentpro.pl (zwanego dalej „Serwisem”), którego właścicielem jest Dietetyk medyczny Sp. z o.o., siedziba: ul. Wielkokacka 14/49, 81-611 Gdynia, NIP 5862392242, REGON: 525259007 dalej zwana Usługodawcą.
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: kontakt@intendentpro.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu: 666105056, a także za pośrednictwem poczty na adres siedzimy Usługodawcy ul. Wielkokacka 14/49, 81-611 Gdynia.
 3. Serwis skierowany jest do Przedsiębiorców oraz Konsumentów (zwani dalej „Klientami”).
 4. Korzystanie z Serwisu przez Klienta oznacza zaakceptowanie w całości poniższego Regulaminu i przyjęcie do wiadomości, że jego postanowienia określają zakres i warunki korzystania z Usług oferowanych w Serwisie przez Usługodawcę.
 5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony w witrynie internetowej www.intendentpro.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 6. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony oraz zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Klienta sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

§2. Definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  a. Nazwa Użytkownika/Login – ciąg znaków alfanumerycznych pozwalających innym Użytkownikom Serwisu na zidentyfikowanie Użytkownika posługującego się daną Nazwą jako źródła Treści, Komentarzy i innych danych przekazywanych do Serwisu.
  b. Serwis – serwis internetowy, dostępny pod adresem internetowym www.intendentpro.pl, który umożliwia Użytkownikom przechowywanie Treści oraz wymianę informacji, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa Treści.
  c. Siła Wyższa – zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec Strony, niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.
  d. Treść (Treści) – teksty, całości dźwiękowe, graficzne lub multimedialne (np. rysunki, zdjęcia, filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie.
  e. Usługa Treści – usługa hostingu świadczona Użytkownikowi przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie polegająca na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzi teleinformatycznych celem przechowywania zamieszczonych w Serwisie przez Użytkownika Treści.
  f. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zm.).
  g. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  h. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.).
  i. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 18. roku życia mogą korzystać z usług świadczonych w Serwisie wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego – opiekun ustawowy wyrażający zgodę zarówno na korzystanie z serwisu, jak i z jego usług płatnych oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i bierze na siebie pełną odpowiedzialność na każdej płaszczyźnie za osobę, której to oświadczenie i zgoda dotyczy
  j. Administrator – podmiot wskazany przez właściciela, mający dbać w jego imieniu o przestrzeganie zasad Regulaminu w poszczególnych tematach lub działach bądź na całym forum;
  k. Administrator danych – Właściciel serwisu;
  l. Ban – czasowe bądź stałe zablokowanie konta Użytkownika lub jego usunięcie. Może być stosowany także poprzez blokadę IP;
  m. Dane osobowe – dane zdefiniowane w art. 4 pkt 1 RODO;
  n. Dział forum – zbiór tematów zgrupowanych pod jednym odnośnikiem według wspólnej/podobnej tematyki;
  o. Forum / Serwis – serwis zlokalizowany w sieci Internet pod adresem https://intendentpro.pl wraz z podstronami bądź domenami partnerskimi;
  p. Ostrzeżenie – jednorazowe upomnienie przyznawane za drobne naruszenia treści Regulaminu;
  q. Post / wypowiedź – najmniejsza jednostka redakcyjna zlokalizowana na forum, konstruowana bezpośrednio przez użytkownika, administratora lub właściciela;
  r. Prawa autorskie – prawa swym zakresem odpowiadające przedmiotowi regulacji Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  s. Regulamin – niniejszy dokument, regulujący prawa i obowiązki Stron;
  t. Rejestracja – czynność zmierzająca do utworzenia konta Użytkownika w Serwisie;
  u. Reklama – każda forma działalności mająca na celu promowanie produktów, przedsiębiorców bądź działań zarobkowych innych podmiotów niż Właściciel;
  v. Strony – Właściciel i Użytkownik lub osoba przez nie upoważniona;
  w. Spam – niechciane wiadomości – śmieci, nieposiadające formy lub treści wnoszącej nowe treści wartości dla Użytkowników forum;
  x. Temat – rozmowa na konkretny temat rozpoczęta we właściwym dziale;
  y. Właściciel Serwisu – właścicielem Serwisu www.intendentpro.pl jest Dietetyk medyczny Sp. z o.o., siedziba: ul. Wielkokacka 14/49, 81-611 Gdynia, NIP 5862392242, REGON: 525259007

 

§3. Korzystanie z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Serwisu:
  a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  b. dostęp do poczty elektronicznej,
  c. najnowsza wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera lub Safari,
  d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,
  e. program do odczytu plików formatu PDF,
  f. program do odczytu plików formatu Word.
 3. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji dostępnych w Serwisie w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Klienta ze Stron Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

 

§3. Składanie zamówienia

 1. Klient ma możliwość złożenia zamówienia w Serwisie poprzez wypełnienie formularza zakupu i dodanie wybranych przez siebie produktów do Koszyka.
 2. Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.
 3. Po opłaceniu przez Klienta zamówienia, Usługodawca niezwłocznie prześle na podanego przez Klienta maila z fakturą za zakupiony produkt oraz potwierdzenie zakupu.
 4. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.
 5. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy oraz w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – tj. w przypadku dokonania zakupu produktów na stronie Usługodawcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 6. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

 

§4. Płatności

 1. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.
 2. Płatności można dokonać za pośrednictwem Przelewy24 (regulamin Przelewy24: www.przelewy24.pl/regulamin ),
 3. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
 4. Serwis nie posiada innych ukrytych kosztów.
 5. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur bez podpisu odbiorcy w formie elektronicznej na adres mailowy Klienta wskazany w potwierdzeniu Zamówienia. Za doręczenie faktury przyjmuje się chwilę jej wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta.

 

§5. Odpowiedzialność i prawa Usługodawcy

 1. Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i w udostępnianiu Stron Internetowych Serwisu, jeśli powodem jest: modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy; działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Usługodawcy) lub siła wyższa.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 3. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§6. Prawa własności intelektualnej

 1. Usługodawca – z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej – udziela Klientowi w ramach ceny Usługi, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z zakupionych produktów.
 2. Licencja, o której mowa w ust. 1 powyżej jest udzielana na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie;
  2. zwielokrotnianie dowolną techniką;
  3. wprowadzenie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej;
  4. publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie w Internecie w jednej domenie internetowej wskazanej w Zamówieniu.
 3. Wskazana w ust. 1 i 2 powyżej licencja nie obejmuje prawa sublicencjonowania, a w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji, chyba że odrębne porozumienie pomiędzy Klientem a Usługodawcą będzie stanowić inaczej.

 

§7. Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Usługodawcę, w ramach Serwisu.
 2. Reklamacje mogą być przesyłane na adres e-mail Usługodawcy kontakt@intendentpro.pl
 3. Usługodawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Klienta opisu reklamacji oraz danych kontaktowych, w tym adresu e-mail.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Serwisu.
 2. Treść Regulaminu może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronach internetowych Serwisu.
 3. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 4. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest Przedsiębiorca będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

Szukasz konkretnej odpowiedzi na Twoje pytanie?

Chętnie pomożemy!

Skontaktuj się z nami